Prywatność

Korzystanie z naszego serwisu możliwe jest zazwyczaj bez podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail)  to wymagamy je ,  w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nigdy nie będą użyte  bez Twojej wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Korzystanie w ramach opublikowania obowiązującego wydruku danych kontaktowych przez osoby trzecie do przesyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych jest niniejszym zabronione i będzie odrzucone. Operatorzy witryn podejmują wyraźne kroki prawne w przypadku niezamówionych informacji promocyjnych, takie jako spam e-mail.

Źródła: Zastrzeżenie eRecht24